NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Ân Sư Nói Về Ngũ Giới


Vào năm Nhâm Thân, Tế Công Hoạt Phật lâm Đàn Từ Ân, giảng giải về ngũ giới, mỗi tháng một lần, năm lần mới giảng hết. Ngoài cách giảng giải tường tận tỉ mỉ về ngũ giới (sát, đạo, dâm, vọng, tửu) và rất nhiều lý niệm đúng đắn về tu đạo, gợi mở cho mọi người phản tĩnh suy...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét