NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ( Đọc )

     
" Đọc: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện "
Share :

+ nhận xét + 2 nhận xét

04:58 18 tháng 12, 2017

Quá nhiều kinh sách

04:59 18 tháng 12, 2017

Quá nhiều kinh sách

Đăng nhận xét