NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát Từ Ngữ

  
Lập Nguyện Thanh Khẩu, sự khác biệt giữa có và không có trình tầu biểu văn.   Các hiền sĩ dự qua pháp hội có cảm tưởng và cảm xúc gì không? Có hiền sĩ nào muốn phát tâm, phát nguyện không? Vì sao muốn các hiền sĩ phát tâm, phát nguyện? Vì sao Ngã Phật rất là đau lòng?...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét