NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tâm Ngữ Dặn Dò Của Thiên Nhiên Sư Tôn


Thánh Tượng Sư Tôn Thiên Nhiên Cổ Phật Phiến Ngôn   Quan ! Hãy nhìn đạo trường ngày nay Văn ! Hãy nghe tâm sự không lời của những người tu đạo! Tư ! Hãy nghĩ về tương lai! Thật sự rất đau lòng! Ưu ! Hãy suy ngẫm về sự bó buộc của danh lợi được mất! Sầu !...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét