NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Trình Bày Về Sự Tu Đạo


Đạo là chân lý của vũ  trụ, cho nên Đạo cũng có thể gọi là Lý. Thông thường đem hai chữ này ghép lại, nói chung tức là Đạo-Lý. Đạo vốn vô hình vô tướng, chẳng âm thanh, chẳng mùi vị, nên không thể hiển bày cho người xem, cũng không thể vẽ ra cho người  thấy.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét