NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nỗi Lòng Bạch Dương Tu Sĩ - 白阳修道子的心声Hiện nay Thiên trên Lão Mẫu từ bi muốn tất cả các đệ tử Bạch Dương đã quy không nhưng lại không trở về được Lý Thiên, thị hiện cho mọi người thấy, muốn các con hãy tường thuật lại những lời nói trong đáy lòng, để các đệ tử Bạch Dương trên thế gian cảnh giác trong quá trình bàn đạo.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét