NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tiên Phật Ngữ Lục (tập 1)


Đạo là từ xưa chẳng dễ gì truyền cho, trải qua sự sắp đặt an bài của nhân duyên nghìn kiếp vạn kiếp mới gặp được. Có duyên mới có thể cầu đạo một cách chẳng thể lý giải, chẳng thể hiểu nổi!

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét