NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Năm

     
"Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Năm"
Share :

Đăng nhận xét