NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Trung Nghĩa Đỉnh - 忠義鼎


Bề Trên ban ''Trung Nghĩa Đỉnh'' tại Sùng Đức, để cho thấy rõ ''Đạo Thống Thiên Mệnh'' được nhất mạch truyền thừa từ Lão Tổ Sư, rồi Sư Tôn Sư Mẫu, rồi Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân; trong huấn văn cũng có bài “Đỉnh Chi Tam Túc” (3 chân của đỉnh) và bài “Đinh Túc” (chân của đỉnh) là bài đối chiếu nhau đó.

Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét