NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Bài Viết Mới
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Trung Nghĩa Đỉnh - 忠義鼎


Bề Trên ban ''Trung Nghĩa Đỉnh'' tại Sùng Đức, để cho thấy rõ ''Đạo Thống Thiên Mệnh'' được nhất mạch truyền thừa từ Lão Tổ Sư, rồi Sư Tôn Sư Mẫu, rồi Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân; trong huấn văn cũng có bài “Đỉnh Chi Tam Túc” (3 chân của đỉnh) và bài “Đinh Túc” (chân của đỉnh) là bài đối chiếu nhau đó.

Xem chi tiết :

Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Năm

     
"Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Năm"

Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Tư

     
"Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Tư"

Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Ba

     
"Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Ba"

Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Hai

     
"Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Hai"

Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Nhất

     
"Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Giới Cáo Thứ Nhất"

Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Lời Tựa

     
" Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới - Lời Tựa "

Tiên Phật Ngữ Lục 2 -- 仙佛語錄 (第二 集)Thầy muốn tặng con một bài là Tự Đảo Văn cũng là Cầu Nguyện Văn, mọi người tự tay ôm hợp đồng chú ý lắng nghe:
* Con bây giờ hạnh phúc biết bao.
* Cao bây giờ đầy đủ biết bao.
* Con bây giờ đang nhận được sự phù hộ vô tận của Ơn Trên.

 Xem chi tiết :

Tiên Phật Ngữ Lục (tập 1)


Đạo là từ xưa chẳng dễ gì truyền cho, trải qua sự sắp đặt an bài của nhân duyên nghìn kiếp vạn kiếp mới gặp được. Có duyên mới có thể cầu đạo một cách chẳng thể lý giải, chẳng thể hiểu nổi!

 Xem chi tiết :

Nỗi Lòng Bạch Dương Tu Sĩ - 白阳修道子的心声Hiện nay Thiên trên Lão Mẫu từ bi muốn tất cả các đệ tử Bạch Dương đã quy không nhưng lại không trở về được Lý Thiên, thị hiện cho mọi người thấy, muốn các con hãy tường thuật lại những lời nói trong đáy lòng, để các đệ tử Bạch Dương trên thế gian cảnh giác trong quá trình bàn đạo.

 Xem chi tiết :

Bách Hiếu Kinh Thánh Huấn Tập yếu“Bách Hiếu Thiên” vốn là di huấn của bậc Tiền hiền, toàn thiên gồm 84 câu, toàn bài có 100 chữ “Hiếu”. Sau khi được Bạch Thủy Lão Nhân, Hàn Công Vũ Lâm biên soạn, bắt đầu những năm của thập niên 90, từ lớp đọc kinh của nhi đồng làm nền tảng, sách được lưu truyền rộng ra và phổ biến khắp mọi nơi. Sau khi Bạch Thủy Lão Nhân thành đạo, các bậc hiền sĩ trong xã hội tôn xưng “Bách Hiếu Thiên" thành “Bách Hiếu Kinh”. 

 Xem chi tiết :

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ( Đọc )

     
" Đọc: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện "

Đại Bi Chú - 大悲咒

     
" Đại Bi Chú - 大悲咒 "

Trình Bày Về Sự Tu Đạo


Đạo là chân lý của vũ  trụ, cho nên Đạo cũng có thể gọi là Lý. Thông thường đem hai chữ này ghép lại, nói chung tức là Đạo-Lý. Đạo vốn vô hình vô tướng, chẳng âm thanh, chẳng mùi vị, nên không thể hiển bày cho người xem, cũng không thể vẽ ra cho người  thấy.

 Xem chi tiết :

Sự Thù Thắng Của Long Thiên Biểu

    
Sự đặc thù của Long Thiên Biểu Nay nhằm Tam Kỳ Mạt Vận ,đạo-kiếp cùng giáng, vạn giáo tề phát, lại nữa, Thiên bất ngôn, Địa bất ngữ, tà giáo dị đoan dẫn người nhập mê, ngộ nhập kỳ môn, không đắc được chánh pháp đúng đắn, lỡ mất cả đời người.Nay cảm tạ Thiên Ân Sư Đức ơn lớn...

 Xem chi tiết :

Tiên Phật Từ Huấn

    
- Nguyệt Tuệ Bồ Tát - - Tế Công Hoạt Phật - - Bạch Thủy Lão Nhân - từ huấn

 Xem chi tiết :