Hoạt Ngục Hiện Hình Ký Ngọc Chiếu

Đại Đạo vận hành, không thiên không lệch, thế nhân hành đạo, Trung dung làm trọng. Nếu có lòng riêng tư tất Đạo bất thành, nhìn thấy Tu Sĩ trong thiên hạ trên đường tu Đạo tâm luôn có thay đổi thất thường bất định, làm cho con người lo lắng, Ân Trên từ bi, luôn tìm cách để tuyên hóa lòng người đạt hiệu quả nhất, mệnh Thánh Đường Chánh Loan linh du “Hoạt Ngục” thuật lại tình hình rõ ràng khi thấy được .......

Hoạt Ngục Hiện Hình Ký Ngọc Chiếu

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakQ1ZOTXVYWDFKVUE/view?usp=sharing

Lượt xem: 229
lieu-pham-tu-huan

Đã sinh làm kiếp người, mỗi người chúng ta ddeuf muốn có được một số mệnh tốt, đó là hai chữ phước lộc. Chẳng những thế, lại còn muốn được thêm chữ thọ nữa. Lòng thì ước như vậy, nhưng Trời có thuận theo lòng người chăng? Theo thuyết nhân quả của nhà Phật: Trồng lành thì gặt phúc, gieo ác thì gặt họa. Kinh dịch có viết: Tích thiện tất có cát khánh, tích bất thiện tất gặp tai.....

 

Lượt xem: 249
nhan-gian-du-ky

Phàm chân lý được duy trì là nhờ hành giả kiên nhẫn giữ gìn đạo đức, người đời vì mê hoặc nên phần đông bỏ thanh tịnh chạy theo động loạn, khiến bị sóng tửu sắc cuốn trôi vào biển khổ trầm luân, những kẻ sa cơ lỡ bước này kể sao cho xiết. Nay đệ tử Thánh Hiền Đường chịu khổ cực phát tâm ấn hành tạp chí Thánh Hiền là cốt .....

 

Lượt xem: 276
nhan-qua-bao-ung-va-luc-dao-luan-hoi

1) Vì sao gọi là nhân quả? Nhân tức là nguyên nhân; quả chính là kết quả.
2) Vì sao gọi là báo ứng? Sở dĩ gọi là báo ứng, đó chính là từ ‘nhân’ mà kết thành ‘quả’, rồi ‘quả’ lại là‘nhân’ để sanh quả khác, đó chính là sự hồi báo.Trong nhân có quả, trong quả có nhân; một nhân sanh ra nhiều quả.....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.